Voorwaarden

Privacy
Voor een goede zorgverlening is het nodig om persoonlijke gegevens aan u te vragen en vast te leggen. Bovendien kan het nodig zijn om met andere zorgverleners informatie uit te wisselen. Een diëtist is echter gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Compleet
Diëtistenpraktijk Compleet gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Compleet dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Voor Diëtistenpraktijk Compleet is het nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Diëtistenpraktijk Compleet bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Diëtistenpraktijk Compleet zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Compleet heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Compleet zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Compleet een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Compleet blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@compleetvoedingsadvies.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Compleet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-41016990 of via info@compleetvoedingsadvies.nl

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Compleet kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@compleetvoedingsadvies.nl
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Toestemmingsverklaring
Vooraf aan de start van de dieetbehandeling ondertekent u het Toestemmingsformulier om akkoord te geven op bovenstaande. U bent ten alle tijden bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.

Afspraak afzeggen Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 48 uur van tevoren aan te geven. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. De tijd is namelijk voor u gereserveerd in de agenda en de zorgverzekeraar betaalt de rekening niet wanneer u niet komt.

Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent over de behandeling of over de werkwijze van Diëtistenpraktijk Compleet, dan kunt u dit altijd aan de diëtiste voorleggen. Wanneer u er met haar niet uitkomt, dan kunt u terecht bij Klachtenloket Paramedici